český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
 HIGH-TECH ROZPOUŠTĚDLA PRO ROZPOUŠTĚNÍ KOMPOZITŮ

 

Last update: 2024/04/16 11:19

OKAMŽITÁ NÁHRADA ACETONU


                      

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě 30°C

Rychlost odpařování 4'30 při 20°C

Pětinásobné snížení spotřeby

 
 
 
 
 
 

Aceton je extrémně hořlavý. S bodem vzplanutí -18 °C se jedná o obzvláště nebezpečné rozpouštědlo. Navíc páry tvoří ve vzduchu výbušné směsi.

Aceton s tlakem par 27,4 kPa je vysoce těkavý, srovnatelný s éterem, a k dosažení dobrého čištění vyžaduje opakovanou aplikaci. Ačkoli se jeho cena zdá být ekonomická, množství, které je třeba použít, je značné, nemluvě o jeho zbytečných ztrátách odpařováním.

Aceton není bez zdravotních rizik:

- Podráždění kůže a sliznic.

- Vážné poškození očí 2. kategorie (podle francouzského předpisu).

- Útlum nervového systému v případě vysoké expozice.

- Bolesti hlavy, závratě, opilost, kóma, v některých případech křeče.

- Nevolnost, zvracení, hemateméza, metabolická acidóza.

- Narkotické účinky 3. kategorie (podle francouzského předpisu).

- Specifická toxicita pro některé cílové orgány.

- Závazná hodnota expozice 500 ppm, čl. 4412-149 francouzského zákoníku práce.

Připomínáme, že každé skladování, použití nebo aplikace extrémně hořlavé kapaliny musí být nahlášeno pojišťovnám (podle francouzského předpisu).
Veškeré francouzské předpisy týkající se používání acetonu naleznete na adrese www.substitutionacetone.com.

 

Zdroje:

inrs.fr FT 3 aceton

vulgaris-medical.com Toxicita acetonu

csst.qc.ca Aceton

 

Prodej acetonu je v mnoha zemích zakázán. Aceton se používá k purifikaci kokainu. Po katalýze s kyselinou chlorovodíkovou lze snadno vyrobit třaskavinu TATP, silnou výbušninu používanou při teroristických akcích.

 

NEUTRALÈNE® RG 30 okamžitě rozpouští:

- Polyesterové pryskyřice.

- Epoxidové pryskyřice.

- Gelcoaty, včetně hybridů.

 

NEUTRALÈNE® RG 30 je také vynikající náhradou aromatických (toluen-xylen)/ketonových směsí (MIBK – MEK) používaných při čištění barev na bázi rozpouštědel, aniž by měl toxikologické následky.

 

www.substitutacetone.com

 

 

 

 

 

Náhrada NMP

CAS 872-50-4

Synonyma       N.methyl.2.pyrrolidon

                        M Pyrol

                        1-methylazaccyklopentan-2-One

 

 

 


NMP stejně jako NEP (N.Ethyl.2.Pyrrolidon) CAS 2687-91-4 jsou dle nařízení CLP CE 1272/2008 / SGH zařazeny jako CMR s reproduktivní toxicitou.

 

H 360 D Může poškodit plod v těle matky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H 315 Dráždí kůži

 

ČISTICÍ A ROZPOUŠTĚCÍ ROZPOUŠTĚDLO

PE, PU, EPOXIDY, BIS-GMA PRYSKYŘICE

LEPIDLA, VČETNĚ POLYMERIZOVANÝCH,

KYANOAKRYLÁTY, METAKRYLÁTY

POLYESTERY a NITROCELLULOSY

 

NENÍ HODNOCENO JAKO HOŘLAVÉ

 

VYSOKÁ MÍRA SEDIMENTACE
Obnovitelné Opakovaně použitelné

 

RECYKLOVATELNÉ DESTILACÍ

 

NÍZKÝ TLAK PAR
Snížená spotřeba

 

INFINITY je součástí trvalého přístupu vedoucího ke snížení výstražných piktogramů.

 

INFINITY je rozpouštědlo, ředidlo, silný odstraňovač laků, barev, polymerů, kopolymerů, kompozitů a také zbytků spalovacích motorů.

Je také vynikajícím rozpouštědlem pro polymerovaná anaerobní lepidla a pryskyřice.

Doba jeho působení je značně urychlena při mytí za tepla.

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

RG 30

ÚDAJE PRO

INFINITY

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

 Tekutý

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

Bezbarvý 

-

Zápach

 Čichový vjem

VLASTNOSTI

Bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

889

1110

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,3970

 1,4300

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-50

 -40

°C

Destilační rozsah

ISO 3405

119–126

190-205

°C

Tenze páry při 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

2,70

kPa

Rozpustnost ve vodě

 -

0,01

Částečná

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,86

 1,5

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,1

< 0,01 

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

 0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

RG 30

ÚDAJE PRO

INFINITY

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

< 150

 nm

-

Rychlost odpařování

 -

4,30

 < 6

minut

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

27,5

 35,5

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a

 1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

RG 30

ÚDAJE PRO

INFINITY

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

NF EN 22719

30

 95

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 230

 < 250

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

1,2

0,9

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

13,7

8,7

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

RG 30

ÚDAJE PRO

INFINITY

JEDNOTKA

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

 0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

RG 30

ÚDAJE PRO

INFINITY

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1

Bez nebezpečí pro vodu

 

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

L 33 T82

< 70

< 70 

%

Snadná biologická rozložitelnost podle OECD 301 A po 28 dnech

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

ISO 7827

< 70

< 70 

%

Snadná a konečná biologická rozložitelnost podle OECD 301 D po 28 dnech

modifikovaná MITI

72

 

 

 

www.substitutnmp.com

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE