český Deutsch English Español Francais Italiano Polskie Português slovenský
HIGH-TECH ROZPÚŠŤADLÁ NA ROZPÚŠŤANIE KOMPOZITOV

 

Last update: 2024/04/16 11:18

PRIAMA NÁHRADA ACETÓNU


                      

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe 30 °C

Rýchlosť odparovania 4'30 pri 20°C

Päťnásobné zníženie spotreby

 
 
 
 
 
 
 

Acetón je extrémne horľavý. S teplotou vzplanutia –18 °C predstavuje zvlášť nebezpečné rozpúšťadlo na použitie v praxi. Navyše pary tvoria so vzduchom výbušné zmesi.

Acetón s tlakom pár 27,4 kPa je vysoko prchavý, porovnateľný s éterom, a pri aplikácii si na dosiahnutie účinného výsledku zväčša vyžaduje opakované použitie. Hoci sa jeho cena zdá byť prijateľná, množstvo, ktoré treba použiť, je značné, nehovoriac o jeho zbytočných stratách odparovaním.

Acetón nie je bez zdravotných rizík:

- podráždenie pokožky a sliznice,

- vážne poškodenie očí 2. stupňa,

- útlm nervového systému v prípade vysokej expozície,

- bolesti hlavy, závraty, opitosť, kóma, v niektorých prípadoch kŕče,

- nevoľnosť, vracanie, hemateméza, metabolická acidóza,

- narkotické účinky 3. kategórie,

- toxicita pre špecifický cieľový orgán,

- záväzná hodnota expozície 500 ppm, čl. 4412-149 francúzskeho zákonníka práce.

Pripomíname, že každé skladovanie, použitie alebo nanášanie extrémne horľavej kvapaliny treba nahlásiť poisťovni.
Všetky francúzske predpisy týkajúce sa používania acetónu nájdete na adrese www.substitutionacetone.com.

 

Zdroje:

inrs.fr FT 3 acetón

vulgaris-medical.com Toxicita acetónu

csst.qc.ca Acetón

 

Predaj acetónu je v mnohých krajinách zakázaný. Acetón sa používa na purifikáciu kokaínu. Po katalýze s kyselinou chlorovodíkovou možno ľahko vyrobiť TATP, silnú výbušninu používanú pri teroristických akciách.

 

NEUTRALENE® RG 30 okamžite rozpúšťa:

- polyesterové živice

- epoxidové živice

- gelcoaty, vrátane hybridov

 

NEUTRALENE® RG 30 je aj vynikajúcou náhradou aromatických (toluén-xylén)/ketónových zmesí (MIBK – MEK) používaných pri čistení farieb na báze rozpúšťadiel bez toho, aby mal toxikologické následky.

 

www.substitutacetone.com

 

 

 

 

 

Náhrada NMP

CAS 872-50-4

Synonymá       Methylpyrrolidón

                        M Pyrol

                        1-metylazaccyklopentán-2-One

 

 

 

NMP rovnako ako NEP (N.Ethyl.2.Pyrrolidon) CAS 2687-91-4 sú podľa nariadenia CLP CE 1272/2008 / SGH zaradené medzi látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu.

 

H 360 D Môže poškodiť nenarodené dieťa

H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí

H 315 Dráždi kožu

 

ČISTIACE A ROZPÚŠŤACIE ROZPÚŠŤADLO

PE, PU, EPOXIDY, BIS-GMA ŽIVICE

LEPIDLÁ, VRÁTANE POLYMERIZOVANÝCH,

KYANOAKRYLÁTY, METAKRYLÁTY

POLYESTERY a NITROCELULÓZY

 

NIE JE HODNOTENÉ AKO HORĽAVÉ

 

VYSOKÁ MIERA SEDIMENTÁCIE
Obnoviteľné Opakovane použiteľné

 

RECYKLOVATEĽNÉ DESTILÁCIOU

 

NÍZKY TLAK PÁR
Znížená spotreba

 

 

 

INFINITY je súčasťou trvalého prístupu vedúceho k zníženiu počtu výstražných piktogramov.

 

INFINITY je rozpúšťadlo, riedidlo, silný odstraňovač lakov, farieb, polymérov, kopolymérov, kompozitov a tiež zvyškov spaľovacích motorov.

Je aj vynikajúcim rozpúšťadlom pre polymerizované anaeróbne lepidlá a živice.

Účinok sa značne urýchli pri umývaní za tepla.

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

INFINITY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadné

 Kvapalný

Farba

 Vizuálny

Bezfarebný

Bezfarebný 

Zápach

 Posúdenie čuchom

Vlastnosti

Bez zápachu

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

889

1110

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,3970

 1,4300

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-50

 -40

°C

Destilačný rozsah

ISO 3405

119-126

190-205

°C

Tlak pary pri 20 °C

ASTM D 5188

EN 13016.1.2.3 

 1,2

2,70

kPa

Rozpustnosť vo vode

 –

0,01

čiastočná

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

0,86

 1,5

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 0,1

< 0,01 

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

 0

%

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

INFINITY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

>150

 nm

Rýchlosť vyparovania

 –

4,30

 >6

minút

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

27,5

 35,5

Dyn/cm

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a

 1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

INFINITY

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

NF EN 22719

30

 95

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

>230

 >250

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

1,2

0,9

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

13,7

8,7

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

INFINITY

JEDNOTKY

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

0

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0

 0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

RG 30

HODNOTY

INFINITY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

WGK Nemecko

1

bez nebezpečnosti pre vodu

 

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

L 33 T82

>70

>70 

%

Ľahká biologická odbúrateľnosť OECD 301 A za 28 dní

Odstránenie COD

ISO 7827

>70

>70 

%

Ľahká a konečná biologická odbúrateľnosť OECD 301 za 28 dní

Modifikovaný test MITI

72

 

 

 

www.substitutnmp.com

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE